whatsapp

הסכם שכירות לאופני ספינינג


חוזה שכירות זה מפרט את התנאים הכלליים לחוזה השכירות שבין חברת א. 4.ו.י השקעות בע"מ "המשכירה" לבין שוכר אופני הספינינג "השוכר".


1. מבוא

המשכירה מאפשרת למשכיר לשכור אופני ספינינג לתקופת מינימום של 4 חודשים וזאת תמורת דמי שכירות חודשיים, קבועים מראש ללא התחייבות נוספת.

בתום תקופת השכירות השוכר יבחר האם להמשיך להשכיר את אופני הספינינג על בסיס חודשי, להחזיר את המוצר, או לרכוש אותו בקיזוז דמי השכירות והמשלוח ששולמו.


2. השוכר מתחייב

2.1 להיות אחראי על כל שימוש שיעשה במוצר.

2.2 לא למסור, להעביר, להשאיל או להשכיר, להחכיר, למשכן, לשעבד או להוציא מרשותו את המוצר.

2.3 לפצות ולשפות את המשכירה בגין כל נזק שיגרם לה אם בשל מעשה או מחדל של השוכר.

2.4 להחזיר את המוצר במצב תקין כפי שהוא קיבל אותו פרט לבלאי שימוש סביר של המוצר.


3. המשכיר מתחייב

3.1 לספק מכשיר תקין שנבדק על ידי טכנאי לתקינות.

3.2 לאסוף את המכשיר לאחר תום תקופת ההשכרה ללא עלות תוך 14 ימי עסקים.


4. דמי השכירות וחיובים נלווים

4.1 עלות משלוח והרכבה 140 ש"ח, המוצר מגיע מורכב מהמחסן שלנו.

4.2 עלות השכרה חודשית של 149 ש"ח לתקופת מינימום של 4 חודשים, ניתן להאריך את תקופת ההשכרה בהתאם לרצון של השוכר בעלות קבועה של 149 ש"ח לחודש.

4.3 העסקה כוללת איסוף של המכשיר מהשוכר ללא עלות בתום תקופת השכירות.

4.4 במידה והשוכר מחליט לרכוש את אופני הספינינג במהלך או לאחר סיום תקופת השכירות, תשלומי השכירות והמשלוח יחשבו כתשלום עבור המכשיר ועלות האופניים תהיה היתרה הנותרת מהשווי, עלות המכשיר 1,599 ש"ח.

4.5 השכירות תבוצע בכרטיס אשראי בלבד. מחירי השכירות כוללים מע"מ.


5. הובלה

5.1 זמן האספקה עד 14 ימי עסקים.

5.2 במידה ויש מדרגות מכל סוג שהוא ואין מעלית, ההובלה והאיסוף של המוצר לאחר תום תקופת השכירות מהכניסה של הבניין בלבד.


6. שונות

6.1 מובהר כי כל שינוי בחוזה השכירות ייעשה אך ורק באישור מראש ובכתב של המשכירה.

6.2 מקום השיפוט בכל הנוגע לחוזה השכירות או הנובע ממנו, יהיה בית המשפט המוסמך בחיפה.

6.3 אופני הספינינג מיועדות לשימוש ביתי בלבד.


אני מאשר/ת כי קראתי, הבנתי ואני מסכים/מה לכל התנאים המפורטים לעיל